Nyheter: November 2016

Väsentligt skärpta 3:12 regler planeras träda i kraft 2018

7 november 2016

Utredningen av 3:12 reglerna har nu överlämnats till regeringen. Många har väntat på besked om vilka de föreslagna ändringarna som följer med utredningen är och hur de kommer att påverka småföretagen.

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Sedan införandet har de så kallade 3:12 reglerna genomgått flera större förändringar. Förändringarna har sammantaget medfört att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag samtidigt som möjligheterna till inkomstomvandling har ökat. Regeringen beslutade därför den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen har haft i uppgift att, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12 reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016. Utredningstiden har därefter senarelagts till att redovisas senast den 1 november 2016.

Utredningens målsättning har syftat till att öka skatteintäkterna. I praktiken innebär det att landets ägare av mindre aktiebolag kunnat vänta sig mindre förmånliga regler. Utredningen var satt att behandla områden som löneunderlaget, sparad utdelning och förenklingsregeln. Nu kommer till sist resultatet av den omdiskuterade 3:12 utredningen.

De viktigaste förändringarna i 3:12 reglerna gäller:

  • Förenklingsregeln – som nästan halveras
  • Lönesummeregeln – där det kommer krävas ett betydligt högre löneuttag
  • Utdelning baserad på löner – som blir betydligt sämre

Julgåvor och julbord

1 november 2016

  • Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva, men den får inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms. Gåvan kan numera bestå av nästan vad som helst, till och med varor från Systemet, men det får inte vara en gåva i rena pengar.

  • Julbord för personalen
    När den anställda personalen bjuds på julbord räknas det som en personalfest och är då intern representation. Avdrag får göras med högst 90 kronor plus moms per deltagare. Skatteverket anser att avdrag normalt bara får göras för högst två personalfester om året.

  • För arbetsgivarens kringkostnader vid personalfest, till exempel lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, anser Skatteverket att avdrag för kostnaderna får göras med skäligt belopp, dock högst 180 kronor plus mervärdesskatt per person och det gäller även till familjemedlemmar och pensionerade medarbetare.

  • Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser för deltagarna. Det händer att en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och att arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten. I de fallen anser Skatteverket att den anställde inte ska beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning.

  • Detsamma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande partner. Detta förutsätter enligt Skatteverket, ”att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten inte är att se som en rekreationsresa eller liknande.” Kostnaderna är då avdragsgilla för arbetsgivaren.
/dev/