Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: Januari 2017

Den statliga inkomstskatten

1 januari 2017

Den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet för beskattningsåret 2017.

Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 438.900 kronor och den övre skiktgränsen till 638.500 kronor för 2017.

Det motsvarar brytpunkter på 452.100 respektive 651.700 kronor. För personer som fyllt 65 år vid årets ingång är brytpunkterna 478.100 och 670.600 kronor.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

1 januari 2017

Beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av har höjts från 10.000 kronor till 11.000 kronor.

Komplettering av rutavdraget

1 januari 2017

Rutavdraget har utvidgats till att även omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis.

Avdraget gäller oavsett om anläggningarna är inbyggda eller fristående.

Växa-stöd för den först anställda hos enskild firma

1 januari 2017

Ett tillfälligt så kallat växa-stöd har införts för enskilda näringsidkare som anställer en första person. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna.

Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver inte betalas.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25.000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

Ändrade regler för representationsavdrag för måltider

1 januari 2017

Vid inkomstbeskattningen har avdragsrätten slopats för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde.

Avdraget för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas så att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder

1 januari 2017

Det har införts regler som innebär att ränteutgifter på efterställda skulder, som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av regelverket om kapitaltäckning, inte får dras av.

Avdragsförbudet gäller för bland annat banker och andra kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut, vissa fondbolag samt försäkringsföretag.

Sänkt reklamskatt

1 januari 2017

Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning eller en så kallad periodisk publikation har sänkts från 3 procent till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam har sänkts från 8 procent till 7,65 procent.

Samtidigt har gränsen för återbetalning av reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation höjts från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning på högst 50 miljoner kronor, till 75 miljoner kronor för ett helt år. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för övriga annonser och reklam har höjts från 20.000 kronor till 60.000 kronor.

Träffsäkrare nystartsjobb

1 januari 2017

Den längsta stödtiden för anställning av nystartsjobb förkortas till två år. En ersättningstrappa införs, vilket innebär att ersättningsnivån som huvudregel bestäms utifrån tiden som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetsmarknaden.

Förändringarna innebär även att arbetsgivare som anställer nyanlända alltid kan får en subvention på 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.

Samtidigt införs krav på att arbetsgivare som anställer med stöd för nystartsjobb ska lämna lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller lön och andra anställningsförmåner som i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

/dev/