Nyheter: November 2023

Öppettider jul och nyår

28 november 2023

Kontorets öppettider kring jul och nyår

Vi vill redan nu passa på att informera om lite ändringar i kontorets öppettider kring jul och nyår.

Under perioden 27-29/12 samt 2-5/1 har kontoret öppet klockan 9-12 istället för våra vanliga besökstider.

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

22 november 2023

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag för 2023.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget.
Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Får ägaren en utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas den som inkomst av tjänst.

Då gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att få så högt gränsbelopp som möjligt. Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag
För utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 204 325 kronor, oavsett löneuttag.
Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Stäm av ditt löneuttag innan årsskiftet!
Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Lönekravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023).
Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.
Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2023 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2024.

Regler: Julbord och julgåvor

20 november 2023

Runt jul passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge dem en julgåva eller bjuda dem på julbord.

Julbord:
Ett grundläggande krav för att en kostnad ska anses som representation är att det finns ett omedelbart samband med verksamheten. Julbord kan anses som en representationsmåltid om den äger rum i samband med affärsförhandlingar eller är en del av en personalfest. Representation är numera aldrig avdragsgillt. Däremot får avdrag för moms göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Det gäller all mat och dryck vid både extern och intern representation. Antingen medges momsavdrag med den faktiska momsen (på ett underlag om max 300 kronor) eller, om det ingår alkohol i måltiden, med en schablon om 46 kronor. Julbord för anställda kan anses som en personalfest och avdrag för personalfester medges för högst två fester per år. Förutom avdraget för måltiden kan företag medges ett avdrag för moms på kringkostnader – t ex underhållning eller liknande - om belopp på 180 kronor per person. Momsavdrag kan därför göras med maximalt 45 kronor för kringkostnader. Notera att det aldrig går att göra ett högre momsavdrag än vad som debiterats på fakturan.

Julgåvor:
Julgåvor till anställda är endast skattefria om gåvans värde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 100 kronor. Överstiger julgåvans värde 500 kronor inklusive moms blir gåvan skattepliktig från första kronan vilket innebär att avdrag får inte göras. Den anställde ska även beskattas för gåvan såsom en förmån och sociala avgifter tillkommer för arbetsgivaren.

Julgåvor till kunder är endast avdragsgilla om det rör sig som enklare gåvor av mindre värde som har direkt anknytning till företagets verksamhet. För att en julgåva ska vara avdragsgill måste gåvan sakna personliga karaktär. Gåvor av dessa slag är därför ofta försedda med företagets namn. I Skatteverkets allmänna råd anges det att avdrag för reklamgåva såsom julgåvor kan göras med högst 300 kronor inklusive moms.

Öppettider

13 november 2023

Tillfällig ändring

Tisdagen den 14/11 är kontoret stängt då samtliga i personalen är på utbildning.

/dev/